Nabor tujih in domačih dobrih praks na področju prilagoditev delovnih mest v okviru varnosti in zdravja pri delu

Nabor-tujih-in-domačih-dobrih-praks-na-področju-prilagoditev-delovnih-mest-v-okviru-varnosti-in-zdravja-pri-delu

Varnost in zdravje pri delu je pomemben dejavnik vsakega podjetja. Čeprav so nekateri ukrepi zakonsko opredeljeni, je obveza vsakega podjetja, da svojim zaposlenim nudi varno in nemoteno delo. Vendar pa varno in zdravo delo v podjetju prinaša tudi nekatere druge posredne pozitivne učinke, ki vplivajo na organizacijo in kulturo v podjetju.

Zato spodaj izpostavljamo nekaj domačih in tujih dobrih praks, ki so z ralzičnimi projekti uspešno uvedla učinkovite načine in metode zdravja in varnosti pri delu.
Za ogled vseh domačih in tujih dobrih praks v delovnih organizacijah si lahko prenesete tukaj.

 

Domače dobre prakse:

1. PRIMER
Izvajalec: Gorenje, d.d., Slovenija
Naslov: Kampanja ”Leto varnega in zdravega dela v Skupini Gorenje”
Panoga: Predelovalna dejavnost

Opis:
Cilji kampanje Leto varnega in zdravega dela v Skupini Gorenje so bili:

 1. znižanje števila delovnih nezgod in pojavov,
 2. znižati stroške bolniških odsotnosti,
 3. izboljšati organizacijo dela in s tem zagotoviti varno okolje,
 4. povečati zavedanje o lastni odgovornosti za zdravje sebe in sodelavcev,
 5. promovirati zdrav življenjski slog in širiti znanje.

Ukrepi, ki so se izvajali v Gorenju, so bili razdeljeni na dva dela: na ukrepe na delovnem mestu ter na ukrepe za zdrav življenjski slog. V letu 2015 so aktivnosti za promocijo zdravja potekala tudi v sklopu Leta varnega in zdravega dela v Skupini Gorenje. Aktivnosti so se izvajale tematsko glede na določen mesec.

Ukrepi:

 1. ustanovitev Timov za ergonomijo (sistemsko urejanje delovnih mest), izvedba predavanja o ergonomiji, izdajanje prispevkov na to temo,
 2. uvedba aktivnih 10-minutnih odmorov, predavanje o nordijski hoji in test hoje na 2 km,
 3. uvedba »stoječega zajtrka«,
 4. izvedba konference Varno in zdravo delo, itd.

 

 

2. PRIMER
Izvajalec: DARS d.d., Celje
Naslov: »Zdravo, varnejše, boljše«
Panoga: Promet in skladiščenje

Opis:
V družbi so razvili projekt, katerega cilj je zagotoviti delavcem zdravju prijazno in bolj varno delovno okolje, kar se odraža v boljši kvaliteti življenja zaposlenih in lažjem usklajevanju poklicnih in zasebnih obveznosti. Pri tem je še posebej pomembno dejstvo, da se je projekt izvajal z močno podporo vodstva, sveta delavcev, delavskega direktorja in sindikatov. Idejo za uvedbo projekta je dala strokovna sodelavka iz kadrovske službe, ki je kasneje tudi skozi dodatno usposabljanje prevzela pomembno vlogo pri njegovem izvajanju. Sodelovanje vodstva, predstavnikov delavcev in strokovnih služb je že od samega začetka vodilo k vzpostavitvi sistema, ki skozi vrsto aktivnosti in projektov teži k nenehni skrbi za boljše zdravje in varnost zaposlenih, ki presega zakonske okvire. Pri tem je treba posebej omeniti zahtevne okoliščine, kot je geografska razdrobljenost družbe, pa tudi raznolikost delovnih procesov in obremenitev delavcev pri delu.

 

Tuje dobre prakse:

1. PRIMER
Izvajalec: VitaS, Belgija (Assisted living facility)
Naslov: Ergonomske ureditve delovnega mesta
Panoga: Javna uprava in obramba, obvezna socialna varnost

Opis:
Cilji: izboljšanje telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.
Učinki: zaposleni so poročali, da so se počutili vključene in slišane, ergonomske spremembe in usposabljanja za uporabo novih naprav so izboljšala fizično zdravje zaposlenih Dejavniki uspeha so bili sodelovanje z zunanjimi strokovno usposobljenimi strokovnjaki na področju ergonomije ter vključevanje vseh zaposlenih, ne le starejših.

Ukrepi:

 1. razvoj trajnostnega programa promocije zdravja, ki se nanaša na dejavnike tveganja za vključena delovna mesta,
 2. analiza stanja med zaposlenimi za ugotavljanje potreb pri delu.
 3. ergonomska ureditev delovnih mest
 4. usposabljanje za zaposlene o pravilnem premeščanju bremen,
 5. organizacija skupnih športnih aktivnosti,
 6. redno ozaveščanje in informiranje na področju telesnih dejavnosti, ki so zaposlenim v okviru podjetja na voljo.

 

 

2. PRIMER
Izvajalec: Poljska, poljski šiviljski obrat (Dartex)
Naslov: Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih
Panoga: Predelovalna dejavnost

Cilj: izboljšati delovni proces in zmanjšati bolniško odsotnost..
Učinki: Uvedba sprememb je preprečila nezgode, zmanjšala število kostno-mišičnih obolenj, zmanjšala se je stopnja bolniških odsotnosti, zaposleni so bolj entuziastični, izboljšala se je natančnost zaradi boljše svetlobe, za 70 % zmanjšalo število pritožb s strani strank, povečal se je dobiček podjetja.

Dejavniki uspeha:

 1. ozaveščanje o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu,
 2. vključenost in motiviranost delavcev
 3. sodelovanje zunanjih strokovnjakov.

Ukrepi:

 • Izoblikovanje ukrepov, ki bi preprečili kostno-mišična obolenja in druge bolezni povezane z delovnim mestom. V ta namen je bilo ocenjeno vsako delovno mesto posebej.
 • Na podlagi tega so uvedli spremembe, ki so temeljile na spremembi fizičnih delovnih pogojev (npr. povezovalna miza med različnimi delovnimi mest, da se zaposleni ne bi rabili toliko prepogibat, osvetljava, hrup in vibracije).
 • Od takrat je delovno mesto revidirano vsak mesec, kar zagotavlja stalno preverjanje varnosti in zdravja pri delu.

Vse domače in tuje dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu v delovnih organizacijah si lahko prenesete tukaj: PRENESI

Strokovna podpora in svetovanja

Multidisciplinaren tim strokovnjakov s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije vam je na voljo za svetovanja in podporo v zvezi z uporabo e-učilnice ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.
Scroll to Top

Imate vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu ali uporabe e-učilnice?

V okviru projekta e-VZD vam brezplačno svetujejo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.